ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន

ទិន្នន័យ​ផ្ទាល់ខ្លួន
នៅក្នុងគោលនយោបាយការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននេះ “ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន” សំដៅទៅលើទិន្នន័យណាមួយ​, មិនថាពិតឬមិនពិត, អំពីបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាន (ក) ពីទិន្នន័យនោះ ឬ (ខ) ពីទិន្នន័យនិងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងមានឬទំនងជាមានសិទ្ធប្រើប្រាស់។ រួមទាំងទិន្នន័យនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់យើងដែលអាចត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពីមួយពេលទៅមួយពេល។
ឧទាហរណ៍នៃ”ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន”បែបនេះដែលអ្នកអាចផ្តល់ឱ្យយើងរួមមានឈ្មោះ លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬ លេខសំគាល់ផ្សេងទៀត លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋាន សំបុត្រអាសយដ្ឋាន អ៊ីម៉ែល ទិន្នន័យបណ្តាញសង្គម​ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ទៀតដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យយើងក្នុងទំរង់ណាមួយដែលអាចនឹងបញ្ជូនទៅពួកយើងឬតាមរយៈទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នក។
ការប្រមូលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
ជាទូទៅ Aishitoto ប្រមូល”ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន”ដោយផ្ទាល់ពីអ្នកឬពីជនជាអ្នកតំណាងដែលមានសិទ្ធិអនុញ្ញាតរបស់អ្នក (ឧ. ជនដែលអ្នកបានអនុញ្ញាត ជនដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាជាអ្នកឬ ជនដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់អ្នកស្របតាមនីតិវិធីសុវត្ថិភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើង) ពីភាគីទីបី, ឬពីប្រភពដែលមានជាសាធារណៈឬ តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងតាមវិធីដូចខាងក្រោម:
ក. នៅពេលអ្នកដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាអតិថិជននៅលើគេហទំព័ររបស់យើងឬទម្រង់ផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង

ខ. នៅពេលដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយក្រុមការងារបំរើអតិថិជនរបស់យើងឧទាហរណ៍តាមរយៈទូរសព្ទ សំបុត្រ ជួបផ្ទាល់ និងអ៊ីមែល

គ. នៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងឧទាហរណ៍គេហទំព័រនិងកម្មវិធីរួមទាំងការបង្កើតគណនីនៅលើអ៊ីនធឺណិតណាមួយជាមួយយើង

ឃ. នៅពេលអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងទាក់ទងអ្នក​ បញ្ចូអ្នកក្នុងអ៊ីម៉ែល ឬបញ្ជីសំបុត្ររួមដទៃទៀត

ង. នៅពេលអ្នកឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្តល់ជូនពិសេស ការផ្តួចផ្តើម ឬការស្នើសុំ”ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន”បន្ថែម

ច. នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានទាក់ទងដោយ​​ និងឆ្លើយតប ទៅនឹងតំណាងផ្នែកទីផ្សារនិង ក្រុមការងារបំរើអតិថិជនរបស់យើង

ឆ. នៅពេលយើងទទួលបានសេចក្តីយោងពីដៃគូអាជីវកម្មនិងភាគីទីបីឧទាហរណ៍ដែលអ្នកត្រូវបានសំដៅបញ្ចាក់ដោយពួកគេ

ជ. នៅពេលអ្នកបញ្ជូនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅយើងដោយហេតុផលផ្សេងទៀត។
នៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័ររបស់យើងជាទូទៅអ្នកធ្វើទៅដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប៉ុន្តែសូមមើល កថាខណ្ឌទី 7 ខាងក្រោមនៅលើខូឃីស៍
ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលទាក់ទងនឹងភាគីទីបី (ឧទាហរណ៍ព័ត៌មានរបស់ប្តីឬប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកឪពុកម្ដាយនិង / ឬនិយោជិត) ដោយការបញ្ជូនព័ត៌មានបែបនេះដល់យើងអ្នកបញ្ចាក់ឱ្យយើងថាអ្នកបានទទួលការយល់ព្រមពីភាគីទីបី ដើម្បីផ្តល់ឱ្យយើងនូវទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់គោលបំណងរៀងៗខ្លួន។
អ្នកគួរតែប្រាកដថាទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលបានបញ្ជូនមកយើងខ្ញុំគឺពេញលេញ​ មានភាពជាក់លាក់ ពិតនិងត្រឹមត្រូវ។ ការបរាជ័យលើផ្នែករបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យយើងមានអសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំ។

គោលបំណងសម្រាប់ការប្រមូលការប្រើប្រាស់និងការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
Aishitoto ប្រមូល​ អាចប្រើនិង លាតត្រដាងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម:
ក. ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនិងសំណើរបស់អ្នក;

ខ. គ្រប់គ្រងប្រតិបត្ដិការរដ្ឋបាលនិងធុរកិច្ចរបស់ Aishitoto និងគោរពតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង។

គ. សម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការសកម្មអាជីវកម្មទ្រព្យសម្បត្តិគ្រុមហ៊ុន (ដែលអាចពង្រីកដល់ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការទិញឬ ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាមួយ)ពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនណាមួយ

ឃ. ផ្គូរផ្គងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្នកចំពោះគោលបំណងណាមួយដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះ។

ង. ការដោះស្រាយពាក្យបណ្តឹងនិងការដោះស្រាយសំណើនិងសួរ។

ច​. ទប់ស្កាត់, រកនិងស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មនិងវិភាគនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យពាណិជ្ជកម្ម។

ឆ. ការផ្តល់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការឆ្លើយតប។

ជ. តាមដានឬកត់ត្រាការហៅទូរស័ព្ទនិងអន្តរកម្មដែលទាក់ទងនឹងអតិថិជនសម្រាប់គោលបំណងការធានាគុណភាព ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកនិងការវាយតម្លៃលទ្ធផលនិងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណ។

ឈ. រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយ

ញ. គោលបំណងផ្នែកច្បាប់ (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកម្រិតត្រឹមការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់និងដំណោះស្រាយជម្លោះ) ។
ដ. ធ្វើការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងជម្លោះ ការចេញវិក្កយបត្រ ឬក្លែងបន្លំ។

ថ. ការប្រជុំឬគោរពទៅតាមច្បាប់ បទបញ្ជា ក្រម ប្រកាស ឬ គោលការណ៍ណែនាំ ដែលបានចេញដោយស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិណាមួយដែលកំពុងចងភ្ជាប់ទៅនឹង Aishitoto (រួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្តឹង បទបញ្ជាដែលបង្ហាញដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសវនកម្ម និងការស៊ើបអង្កេត); និង

ធ. គោលបំណងដែលទាក់ទងនឹងហេតុផលខាងលើ។

យើងមានការអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់:
ក. Aishitoto ក៏អាចប្រមូល, ប្រើនិងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ “គោលបំណងបន្ថែម” ដូចខាងក្រោម:

១​.​ វិភាគនិងតាមដាន,

២. ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការស្ទង់មតិដើម្បីឱ្យយើងអាចយល់និងកំណត់ទីតាំងរបស់អតិថិជនចំណង់ចំណូលចិត្តនិងប្រជាសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់ជូននិងកម្មវិធីទីផ្សារពិសេសទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់Aishtiotoនិងដើម្បីបង្កើនការផ្តល់សេវាកម្មល្អនិងបទពិសោធន៍ល្អរបស់អតិថិជននៅចំណុចទំនាក់ទំនងរបស់យើង។

៣. ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មបន្ថែមនិងអត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នក រួមទាំងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយភាពស្មោះត្រង់និងកម្មវិធីរង្វាន់ពី Aishitoto

៤.ផ្គូផ្គងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយទិន្នន័យផ្សេងទៀតដែលប្រមូលបានសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតនិងពីប្រភពផ្សេងទៀត (រាប់បញ្ចូលទាំងភាគីទីបី) ដែលពាក់ព័ន្ធគោលករណ៏ ការធ្វើទីផ្សារឬការផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដោយ Aishitoto;

៥. ដឹកនាំការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ Aishitoto ។

៦​. គ្រប់គ្រងការប្រកួត, ការប្រកួតប្រជែង និងយុទ្ធនាការទីផ្សារនិងបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍របស់អ្នកនៅចំណុចប៉ះ Aishitoto របស់;

៧. ទាក់ទងទៅនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើង ការផ្តល់ជូនពិសេសនិងរង្វាន់ សម្រាប់ចំពោះអតិថិជនរបស់យើងជាទូទៅឬដែលយើងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាអាចជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក (រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមការលក់ ការលក់ឆ្លងនិងទីផ្សារអនឡាញប៉ុណ្ណោះទេ) ។

៨. រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនិងគម្រោងទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន។ និង

៩. គោលបំណងដែលទាក់ទងនឹងហេតុផលខាងលើ។
លើសពីនេះទៅទៀតបើសិនជាការអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់នេះនិងត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដែលអាចអនុវត្ត ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងបន្ថែមរបស់ Aishitoto ទៅកាន់អ្នកលក់ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជូននិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយAishitoto។
ខ. Aihsitoto ក៏អាចប្រមូល, ប្រើនិងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់ “ដៃគូស្នូលបន្ថែម” ដូចខាងក្រោម:

១.ធ្វើការស្រាវជ្រាវទីផ្សារនិងការស្ទង់មតិដើម្បីឱ្យយើងអាចយល់និងកំណត់ទីតាំងអតិថិជនចំណង់ចំណូលចិត្តនិងប្រជាសាស្ត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មវិធីផ្តល់ជូនពិសេសនិងកម្មវិធីទីផ្សារជាមួយដៃគូស្នូលរបស់យើង។

២. លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើមានការអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់និងត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងបន្ថែមរបស់ដៃគូដែលពេញចិត្តទៅឱ្យអ្នកលក់ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម​រស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ ដៃគូស្នូលរបស់ Aishitoto​

៣. ដឹកនាំការបង្កើតនិងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទីផ្សារផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយដៃគូស្នូលរបស់យើង។

៤. គ្រប់គ្រងការប្រកួត ការប្រកួតប្រជែងនិងយុទ្ធនាការទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយដៃគូស្នូលរបស់យើង។

៥.ទាក់ទងទៅអ្នកជាមួយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃផលិតផលសេវាកម្ម ការផ្តល់ជូនពិសេស និងរង្វាន់ដែលផ្តល់ដោយដៃគូស្នូលរបស់យើងចំពោះអតិថិជនរបស់យើងជាទូទៅ (រាប់បញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការលក់ការលក់ឆ្លងនិងទីផ្សារអនឡាញ) ។ និង

៦​. គោលបំណងដែលទាក់ទងនឹងហេតុផលខាងលើ។
លើសពីនេះទៅទៀតបើសិនជាការអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់នេះនិងត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ដែលអាចអនុវត្ត ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងបន្ថែមរបស់ ដៃគូស្នូលរបស់យើង ទៅកាន់អ្នកលក់ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ជូននិងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយដៃគូស្នូលរបស់Aishitoto។
ប្រសិនបើអ្នកបានផ្តល់លេខទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជារបស់អ្នក Aishitoto អាចទាក់ទងអ្នកដោយប្រើលេខទូរស័ព្ទនៅកម្ពុជា (រួមមានតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទសារអេឡិចត្រូនិចទូរសារឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត) ជាមួយនឹងព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងឬផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងនោះដែលផ្តល់ជូនដោយដៃស្នូលរបស់យើង (រួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃ , ការលក់បន្ទាន់និងការផ្តល់ជូនពិសេស) ។
ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មជាក់លាក់ឬក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយយើងយើងក៏អាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលយើងប្រមូលយកប្រើឬបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ បើដូច្នោះមែនយើងនឹងប្រមូលយកប្រើប្រាស់និងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងបន្ថែមទាំងនេះផងដែរលុះត្រាតែយើងបានជូនដំណឹងផ្សេងដល់អ្នក។
នៅពេលអ្នកទិញទំនិញនៅលើគេហទំព័ររបស់ Aishitoto យើងអាចនឹងបញ្ជូនព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ / ទីផ្សារតាមរយៈអ៊ីម៉ែលរួមជាមួយនឹងកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នក។
ប្រសិនបើអ្នកចង់ដកចេញការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកដើម្បីឱ្យយើងផ្ញើព័ត៌មានការលក់ ព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬ ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈរបៀបជាក់លាក់ណាមួយសូមប្រាប់យើងដូចខាងក្រោម:
ក. ដកហូតការព្រមព្រៀងពីការទទួលការផ្សព្វផ្សាយសារជាសារអេឡិចត្រូនិច: សូមឈប់ជាវដោយធ្វើតាមជំហានដែលបានផ្តល់ជូននៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិចផ្សព្វផ្សាយ។

ខ​. ដើម្បីដកការព្រមព្រៀងពីអ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយ: សូមចុចលើប៊ូតុងឈប់ជាវនៅក្នុងអ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយ។

គ.​ ដើម្បីដកការព្រមព្រៀងពីការទទួលបានព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នកសូមផ្ញើអ៊ីម៉ែលមកកាន់សេវាបំរើអតិថិជនដោយប្រើពាក្យ “Personal DATA” នៅក្នុងបន្ទាត់ប្រធានបទទៅអាសយដ្ឋានដែលបានផ្ដល់ខាងក្រោម។

សូមជ្រាបថានៅពេលយើងទទួលបានការបញ្ជាក់ថាអ្នកចង់ដកហូតការយល់ព្រមរបស់អ្នកសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារឬព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម វាអាចចំណាយពេល 30 ថ្ងៃសម្រាប់ការដករបស់អ្នកដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង។ ដូច្នេះអ្នកនៅតែអាចទទួលបានទីផ្សារឬព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម / ការទំនាក់ទំនងក្នុងអំឡុងពេលនៃពេលវេលានេះ។ សូមចំណាំថាបើទោះបីជាអ្នកដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកសម្រាប់ការទទួលការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារឬព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរបៀបជាក់លាក់ក៏ដោយក៏យើងនៅតែអាចទាក់ទងអ្នកសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកកាន់ឬបានជាវជាមួយ Aishitoto។

ការបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន
Aishitoto នឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងការលាតត្រដាងដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ដោយយោងតាមបទបញ្ជានានានៃច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញសម្រាប់គោលបំណងដែលបានរាយខាងលើ (ដែលអាចអនុវត្តបាន) ដូចខាងក្រោម:
ក.​ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Aishitoto ផ្តល់ជូននូវខ្លឹមសារផលិតផលនិងសេវាកម្មដល់អ្នកដោះស្រាយសំណួរនិងសំណើរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងគណនីអតិថិជនការជាវនិងការចេញវិក័យប័ត្រឬការបញ្ជាទិញជាមួយយើងក៏ដូចជាផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងដើម្បីធ្វើឱ្យអសកម្មការតំឡើង, ថែរក្សានិងដំណើរការប្រព័ន្ធនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើង។

ខ. ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទាក់ទងទៅនឹងការធានារ៉ាប់រងនិងប្រឹក្សាយោបល់ដល់ Aishitoto ។

គ. ភ្នាក់ងារ អ្នកម៉ៅការ ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលផ្តល់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការដល់ Aishitoto ដូចជា សេវា នាំសំបុត្រ ទូរគមនាគមន៍ ព័ត៌មានវិទ្យា ការបង់ប្រាក់ ការបោះពុម្ព ការចេញវិក្កយបត្រ បញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ ការកែច្នៃ សេវាបច្ចេកទេស ការបណ្តុះបណ្តាល ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ មជ្ឈមណ្ឌលទូរស័ព្ទ សេវាកម្មសន្តិសុខ ឬ សេវាកម្មផ្សេងទៀត។ ទៅ Aishitoto;

ឃ. អ្នកលក់ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងសេវាកម្មទីផ្សារដែលផ្តល់ដោយ Aishitoto ឬដៃគូស្នូលរបស់ខ្លួន។

ង. ហាងពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកលក់រាយទាក់ទងនឹងការផ្តល់រង្វាន់និងអត្ថប្រយោជន៍។

ច​.ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគិន អ្នកទទួល ឬអ្នកផ្ទេរសិទ្ធិ (បច្ចុប្បន្នឬអនាគត) ដើម្បីជួយសម្រួលដល់កិច្ចការទិញលក់នៃទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុន (ដែលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការរួមបញ្ចូលការទិញឬការលក់ទ្រព្យសកម្ម) ដែលទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនណាមួយ។

ឆ. ទីប្រឹក្សាអាជីពរបស់យើងដូចជាសវនករនិងមេធាវី។

ឈ. និយ័តកររដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរឺ អាជ្ញាធរឬភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ច្បាប់វិធានណែនាំនិងបទបញ្ជាឬគ្រោងការណ៍ណាមួយដែលបានកំណត់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលណាមួយ។ និង

ញ. ភាគីផ្សេងទៀតដែលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យយើងបង្ហាញទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់។

ការប្រើប្រាស់ឃុកឃី
ខូឃីស៍គឺជាពត៌មានតូចមួយដែលត្រូវបានដាក់នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រមួយចំនួន។ គេហទំព័រភាគច្រើនដូចជារបស់យើងប្រើខូឃីស៍ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍លើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។
Aihitoto ប្រើខូគីនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម:
ក. អនុញ្ញាតលក្ខណៈពិសេសនិងមុខងារជាក់លាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដូចជាការចងចាំអត្តសញ្ញាណអ្នកប្រើរបស់អ្នកការរុករកនិងចំណង់ចំណូលចិត្តសេវាកម្មផ្សេងទៀត

ខ. ការបង្កើតទម្រង់នៃរបៀបដែលអ្នកនិងអ្នកប្រើផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

គ. ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធិភាពនៃគេហទំព័ររបស់យើង

ឃ. គ្រប់គ្រងសេវាទៅអ្នកនិងទៅអ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម; និង
ង. បង្កើតស្ថិតិប្រើប្រាស់

កម្មវិធីរុករកអ៊ិនធរណេតភាគច្រើនផ្ដល់ឱ្យអ្នកនូវជម្រើសនៃការបិទដំណើរការខូឃីស៍ប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលឱ្យបាត់បង់មុខងារ រឹតត្បិតការប្រើគេហទំព័រនិង / ឬការពន្យារ ឬប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលវាដំណើរការ។
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រ Aishitoto អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីនិងភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេ។ ទាំងនេះអាចបង្កើតខូឃីស៍ដើម្បីតាមដានថាតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានឃើញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់ (ឬប្រើសេវាកម្មរបស់ភាគីទីបីដើម្បីធ្វើដូច្នេះ) និងដើម្បីតាមដានថាមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់បានមើលវាច្រើនជាងមួយដង។ Aishitoto មិនគ្រប់គ្រងភាគីទីបីទាំងនេះនិងគោលនយោបាយឃុកឃីរបស់ពួកគេទេហើយប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលនយោបាយឃុកឃីរបស់ពួកគេសូមទាក់ទង Aishitoto ហើយយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភាគីទីបីទាំងនេះ។
Aishitoto មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលនយោបាយទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន (រួមទាំងការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងខុកឃី) ខ្លឹមសារឬសុវត្ថិភាពនៃគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ Aishitoto ។